LAMPANG-CNN
หุ้ น ไ ม่ ย า ก อ ย่ า ง คุ ณ คิ ด

HOME

 บอกอ ขอคุยด้วย   

 นครลำปาง ณ วันนี้

 การค้า-เศรษฐกิจ 

   + การตลาดเมืองรถม้า

   + หุ้นไม่ยากอย่างคุณคิด

 สังคม-วัฒนธรรม 

 รถม้าพาเที่ยว     

 สุขกายสบายใจ    

 จิตวิทยาใกล้ตัว    

 สาระบันเทิง        

 แจ่งหนังสือ         

  นำเสนอข่าวสาร เรื่องราวทางธุรกิจ - การตลาด - และการลงทุน ของคนลำปาง และในภาคเหนือ  

* บทความนี้เป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น  สำหรับผู้สนใจลงทุนในในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น  หากนักลงทุนตัดสินใจสมัครเป็นลูกค้าแลใช้บริการของบริษัทหลักทรัพย์ใด  ควรทำความรู้จักหลักทรัพย์ ,ผลตอบแทน , ความเสี่ยง  ด้วยการศึกษา  และติดตามข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์จากสิ่งพิมพ์ ,ข่าวสาร ,เอกสารเผยแพร่ ,วิทยุ ,โทรทัศน์ หรือ  ข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ  เช่น  www.set.or.th   ;        www.settrade.com ; หรือ www.kimeng.co.th  หรือ จากเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์อื่น ๆ  

ข่าว และบทความน่ารู้สำหรับนักลงทุน :

ถ้ามีเงินสักก้อนคิดจะเอาไปทำอะไร ?

คาถาบริหารเงินปีแพะ2546....อย่าจ่ายเพลิน !

บางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับหุ้น

"ศิริวัฒน์แซนวิช" นักสู้ผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา

เครื่องหมายต่างๆบนกระดานซื้อ-ขายหุ้น

 

วิธีลดความเสี่ยงในการลงทุน

 

กฏ10ประการของ ปีเตอร์ ลินช์ ในการซื้อขายหุ้น

 

                                                                             

          

 เครื่องหมายต่าง ๆ บนกระดานซื้อขายหุ้น      

 

ลาดหลักทรัพย์  จะขึ้น เครื่องหมายต่าง ๆ บนกระดานซื้อขาย 

      เพื่อเตือนให้ผู้ลงทุนได้รับทราบเกี่ยวกับความผิดปกติ  ในการเปิดเผย

      ข้อมูลที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน  และเพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบถึง

      ความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของหลักทรัพย์

 

      NP     ( Notice Pending )  เป็นเครื่องหมาย  แสดงให้ผู้ลงทุนทราบว่า 

                 บริษัทจดทะเบียนไม่ได้จัดส่งและเผยแพร่งบการเงิน  ตามระยะ

                 เวลาที่สำนักงานคณะกรรม ก.ล.ต.กำหนด  แต่ยังไม่เกินกว่า 5

                 วันทำการ  หรือ ตลาดหลักทรัพย์อยู่ระหว่างรอข้อมูลข่าวสาร หรือ

                 คำชี้แจงจากบริษัทจดทะเบียน

 

      NR     ( Notice Recieved )  เป็นเครื่องหมาย  แสดงให้ผู้ลงทุนทราบว่า

                ตลาดหลักทรัพย์ได้รับแจ้งข้อมูลข่าวสาร หรือ รายงานคำชี้แจงจาก

                บริษัทจดทะเบียนเป็นที่พอเพียง  และได้ทำการเผยแพร่ให้ผู้ลงทุน

                ทราบโดยทั่วกันแล้ว

 

      H        ( Halt Trading )    เป็นเครื่องหมาย  แสดงให้ผู้ลงทุนทราบว่า หลัก

                ทรัพย์ดังกล่าว  อยู่ระหว่างถูกห้ามซื้อขายเป็นการชั่วคราวสำหรับช่วง

                เวลาในรอบการซื้อขายนั้น ๆ (ไม่เกิน 1รอบการซื้อขาย ) เนื่องจาก

                บริษัทจดทะเบียนนั้น   มีการเปลี่ยนแปลง หรือ มีเหตุการณ์ที่สำคัญ

                เกิดขึ้น  และข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้เผยแพร่ให้ผู้ลงทุนทั่วไปทราบ 

                หรือ  มีเหตุอื่นใดอันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรง  ต่อการซื้อหรือ

                ขายหลักทรัพย์จดทะเบียนหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง  ซึ่งอาจ

                ทำให้การซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้น  ในตลาดหลักทรัพย์

               ไม่อาจกระทำได้โดยปกติ

 

       SP    (Suspension )   เป็นเครื่องหมาย  ที่แสดงให้ผู้ลงทุนทราบว่า

               หลักทรัพย์ดังกล่าว  อยู่ระหว่างถูกห้ามซื้อขายเป็นการชั่วคราวเกิน

               กว่า 1 ีรอบการซื้อขาย  เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนนั้น  ไม่สามารถ

               นำส่งงบการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์  ภายในวันทำการที่ 5 หลัง

               ครบกำหนด หรือได้นำส่งงบการเงินล่าช้าเป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกัน 

               หรือ กระทำการฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

               หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

               หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ หรือ มีเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้น

               ซึ่งมีผลกระทบต่อการซื้อขายหรือราคาของหลักทรัพย์นั้น  อย่าง

               รุนแรง  และตลาดหลักทรัพย์ยังไม่ได้รับการชี้แจงข้อมูลอย่างครบ

               ถ้วนจากบริษัทจดทะเบียน  หรือบริษัทจดทะเบียนนั้นเข้าข่ายอาจ

               ถูกเพิกถอน หรือ มีเหตุอื่นใดอันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรง   ต่อ

               การซื้อ หรือ ขายหลักทรัพย์จดทะเบียนหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง

               ซึ่งอาจทำให้การซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้น  ในตลาดหลักทรัพย์ไม่

               อาจกระทำได้โดยปกติ

 

        

 

  Lampang-CNN :  viman183@hotmail.com