LAMPANG-CNN
หุ้ น ไ ม่ ย า ก อ ย่ า ง คุ ณ คิ ด

HOME

 บอกอ ขอคุยด้วย   

 นครลำปาง ณ วันนี้  

 การค้า-เศรษฐกิจ   

   + การตลาดเมืองรถม้า

   + หุ้นไม่ยากอย่างคุณคิด

 สังคม-วัฒนธรรม

 รถม้าพาเที่ยว    

 สุขกายสบายใจ  

 จิตวิทยาใกล้ตัว  

 สาระบันเทิง      

 แจ่งหนังสือ         

  นำเสนอข่าวสาร เรื่องราวทางธุรกิจ - การตลาด - และการลงทุน ของคนลำปาง และในภาคเหนือ  

* บทความนี้เป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น  สำหรับผู้สนใจลงทุนในในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น  หากนักลงทุนตัดสินใจสมัครเป็นลูกค้าแลใช้บริการของบริษัทหลักทรัพย์ใด  ควรทำความรู้จักหลักทรัพย์ ,ผลตอบแทน , ความเสี่ยง  ด้วยการศึกษา  และติดตามข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์จากสิ่งพิมพ์ ,ข่าวสาร ,เอกสารเผยแพร่ ,วิทยุ ,โทรทัศน์ หรือ  ข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ  เช่น  www.set.or.th   ;        www.settrade.com ; หรือ www.kimeng.co.th  หรือ จากเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์อื่น ๆ  

ข่าว และบทความน่ารู้สำหรับนักลงทุน :

ถ้ามีเงินสักก้อนคิดจะเอาไปทำอะไร ?

คาถาบริหารเงินปีแพะ2546....อย่าจ่ายเพลิน !

บางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับหุ้น

"ศิริวัฒน์แซนวิช" นักสู้ผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา

เครื่องหมายต่างๆบนกระดานซื้อ-ขายหุ้น

 

วิธีลดความเสี่ยงในการลงทุน

 

กฏ10ประการของ ปีเตอร์ ลินช์ ในการซื้อขายหุ้น

 

                                                                             

          

 บางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับหุ้น      

 

" ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย " หรือเรียกสั้น ๆ ว่า " ตลาดหลักทรัพย์ "

                 ทำหน้าที่     -     เป็นแหล่งระดมเงินทุนระยะยาว

                                  -     เป็นศูนย์กลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์

                                        ประเภทต่าง ๆ     

                         

             ตลาดหลักทรัพย์  ไม่ได้ทำหน้าที่ในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยตรง 

       แต่จะควบคุมดูแล  ให้การซื้อขายหลักทรัพย์ดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบ  มี

       ความคล่องตัว  โปร่งใส  ยุติธรรม  เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุน  และ

       ส่งเสริมให้เกิดการระดมเงินออมจากประชาชน  ไปลงทุนในกิจการต่าง ๆ

       ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

             ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เป็นนิติบุคคล  ที่จัดตั้งขึ้นตาม

        พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2517  ดำเนินการ

        เป็นศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์ และให้บริการที่เกี่ยวข้อง  ในรูป

        ขององค์กรที่มิได้มุ่งหวังผลกำไร  และเริ่มเปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์

        เมื่อ 30 เมษายน 2518  ปัจจุบัน  การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์

       อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

            ลักทรัพย์  ที่จะซื้อหรือขายผ่านตลาดหลักทรัพย์  ต้องเป็นหลักทรัพย์

      ที่ออกโดย บริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น

            

            ริษัทจดทะเบียน   แบ่งออกเป็น  : -

                1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

                2. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ ( MAI :

                    Market for Alternative investment )

           

            ระดานซื้อขายหลักทรัพย์   แบ่งเป็น 5 ประเภท

                1.  กระดานหลัก               (  Main  Board )

                2.  กระดานหน่วยย่อย       (  Odd  Lot )

                3.  กระดานพิเศษ             (  Special  Board )

                4.  กระดานรายใหญ่         (  Big  Lot  Board )

                5.  กระดานต่างประเทศ     (  Foreign  Board )

 

                สาระอื่น ๆ  :-

                1.  ตั้งแต่วันที่  14 มกราคม 2545 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ 

                     ตลาดหลักทรัพย์  ให้บริษัทสมาชิกเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

                     จากลูกค้าในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.25 ของมูลค่าการซื้อขาย

                     สำหรับลูกค้าทุกประเภท และ  อัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.20

                     สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเตอร์เน็ต

                 2.  เมื่อได้รับการยืนยันผลการซื้อขายหลักทรัพย์

                      จะต้องจ่ายเงินค่าซื้อ หรือ รับเงินค่าขายหลักทรัพย์

                      ณ.วันทำการที่ 3 หลังจากเกิดรายการซื้อ หรือ ขาย ขึ้น

                      ( T + 3  โดย T = วันที่เกิดรายการซื้อขาย )

                      โดยใช้ระบบชำระราคาแบบ ยอดสุทธิ

 

                 คำแนะนำ   สำหรับการลงทุนทั่วไป

                  -  ไม่ควรทุ่มเงินของคุณเพื่อการลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

                      หรือ  หลักทรัพย์ ตัวใดตัวหนึ่ง ทั้งหมดเป็นอันขาด

                  -   ควรกระจายความเสี่ยงแต่ไม่ควรหลากหลาย  กระจัดกระจาย

                      มากไป  จนยากที่จะดูแลหรือติดตาม

                  -   การลงทุนในหลักทรัพย์  ไม่ควรเกินกว่า  6 - 12 หลักทรัพย์

                  -   ควรยืดหยุ่น  ปรับเปลี่ยนแผนการลงทุน  เมื่อสถานการณ์

                      เปลี่ยนไป  หรือ เมื่อต้องการ

             

        

 

  Lampang-CNN :  viman183@hotmail.com